Basit Ansible Örneği

Buradaki amacım tek bir sunucuda basit bir ansible örneği göstermek olacaktır.

Ansible aracını kuruyorum.

$ sudo apt install ansible -y

Kurduktan sonra ansible versiyonuna bakıyorum.

$ ansible --version
ansible 2.10.8
 config file = None
 configured module search path = ['/home/aynur/.ansible/plugins/modules', '/usr/share/ansible/plugins/modules']
 ansible python module location = /usr/lib/python3/dist-packages/ansible
 executable location = /usr/bin/ansible
 python version = 3.10.4 (main, Apr 2 2022, 09:04:19) [GCC 11.2.0]

İşlemleri ansible dizini altında yapacağım.
– Hostum bir mail sunucu ve 33.15.10.13 IP adresine sahip.

$ mkdir -p ansible/inventory/
$ cd ansible/inventory/
$ vim hosts.yml
$ cat hosts.yml 
all:
 hosts:
  test-mail:
   ansible_host: 33.15.10.13
 vars:
  ansible_user: root

SSH bilgilerini sunucuya eklememiz gerekiyor.

$ ssh-keygen
$ ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_rsa.pub root@33.15.10.13

Hostumuzda birkaç komut çalıştırmayı deneyelim.

$ ansible -i inventory/hosts.yml -m raw -a "su - zimbra -c 'zmcontrol status'" test-mail
test-mail | CHANGED | rc=0 >>
Host mail.test.com
	amavis         Running
	antispam        Running
	antivirus        Running
	dnscache        Running
	ldap          Running
	logger         Running
	mailbox         Running
	memcached        Running
	mta           Running
	opendkim        Running
	proxy          Running
	service webapp     Running
	snmp          Running
	spell          Running
	stats          Running
	zimbra webapp      Running
	zimbraAdmin webapp   Running
	zimlet webapp      Running
	zmconfigd        Running
Shared connection to 33.15.10.13 closed.

$ ansible -i inventory/hosts.yml -m raw -a "su - zimbra -c 'zmcontrol -v'" test-mail
test-mail | CHANGED | rc=0 >>
Release 9.0.0_ZEXTRAS_20220402.RHEL8_64_20220419075929 RHEL8_64 FOSS edition.
Shared connection to 33.15.10.13 closed.

2 Beğeni